Hakimlik-Savcılık Mülakatında Çıkması Muhtemel Sorular

Adli ve idari yargı sınavları mülakatında çıkabilecek sorular...

Hakimlik-Savcılık Mülakatında Çıkması Muhtemel Sorular
Hakimlik-Savcılık Mülakatında Çıkması Muhtemel Sorular Admin
Bu içerik 1240 kez okundu.

1-Vasiyetnamenin açılması(daha önce de sorulmuştu);  vasiyetnamenin açılmasında masraflar nereden karşılanır?

 Açılan vasiyanamenin bir örneği adresleri belli olanlann adreslerine tebliğ, bilinmeyenlere ise ilanen tebliğ yolu ile duyurulur. Bu tebliğ masrafları terekeden karşıiamr (MK. Iiı 537/f.1)

2- Hukuk Boşluğu nedir anlatınız.

HUKUK BOŞLUGU : Hakim yazılı veya yazısız bir kural (hüküm) bulamazsa bunu hukuk boşluğu denir bu durumda elinde kaynaklardan bir şey kalmadığı için hukuk yaratmak zorundadır.

KANUN BOŞLUĞU: Bazen de yazılı bir kural vardır ama somut olaya uygulayabilmek için açıklamalara ihtiyaç vardır.Çok nadir olarak da somut olaya uygulayabileceğimiz yazılı kural hiç yoktur.

3- Yeni anayasa değişikliği ile hakimlerin bağımsızlığı kelimesinin yanına, tarafsızlığı da eklenmiştir.Neden?

Anayasa metnine böyle bir ekleme yapılmasında, prensip olarak herhangi bir sakınca bulunmadığı, hatta bunun faydalı olacağı söylenebilir. Bununla birlikte, yargı bağımsızlığı ile yargısal tarafsızlık hedeflerine yalnızca Anayasa'ya bu konuda hükümler konulmak suretiyle ulaşılamayacağı açıktır.

4- Özel hukukta ivedilikten ne anlıyorsunuz?

eski kanunda olan seri yargılama usulü mü kastedilen yeni hmk ile basit yargılamaya indirildi davanın çabuk sonuçlanması anlamında bu kastedilmiş olabilir mi

5- Temel hak ve hürriyetlerin kısıtlanması ile ilgili anayasa dışında başka kanunlarda ne gibi düzenlemeler vardır?

Olağanüstü Hal Kanunu ve Sıkıyönetim Kanunu,  Kamulaştırma kanunu. Vs.

6- AY m.41 ve kadının kocasının soyadını taşımasını değerlendirin.

7-Teknolojik gelişmelere dayalı olarak hukuk alanında ne gibi değişiklikler olmuştur?

Uyap, mernis, elektronik tebligat vb.

8- Yasama-yürütme-yargı’ dan hangisi üstündür?

9-Borçlar hukukunda objektif sorumluluk?

kusursuz sorumluluk halleri

10- İdam cezası hakkında ne düşünüyorsunuz?

11- Hukuki  dinlenilme hakkını anlatınız

Hukuki dinlenilme hakkı
(1) Davanın tarafları, müdahiller ve yargılamanın diğer ilgilileri, kendi hakları ile bağlantılı olarak hukuki dinlenilme hakkına sahiptirler.
(2) Bu hak;
a) Yargılama ile ilgili olarak bilgi sahibi olunmasını,
b) Açıklama ve ispat hakkını,
c) Mahkemenin, açıklamaları dikkate alarak değerlendirmesini ve kararların somut ve açık olarak gerekçelendirilmesini, içerir.

12-Hukuka uygunluk sebeplerini sayınız.

1) Kanun emrini icra

2) Yetkili merciin emrini icra

3) Meşru müdafaa

4) Zorunluluk hali

5) Bir hakkın kullanılması

6) İlginin rızası

 

13-Anayasadaki din ve vicdan hürriyetini değerlendiriniz.

14- Usul esastan önce gelir sözünü açıklayınız.

Mahkemelerin usul incelemesini tamamladıktan sonra esasa ilişkin incelemeye geçebileceklerine dair ilkedir. Usule takılan bir konu varsa esasa girilmez, örneğin görevsiz bir mahkemenin davanın esasına girmeksizin dosyadan elini çekmesi...

15- Esnaf ve tacirin tanımı ve TTK’daki özelliklerini sayınız

esnaf : ister gezici ister sabit bulunan, ekonomik faaliyet, sermayesinden çok bedeni gücüne dayanan ,kazancı ttk uayrınca çıkaraılacak kararnamedeki sınırı aşmayan ve sanat veya ticaretle uğraşan kişidir

 tacir : bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kişidir

1) iflasa tabi olma

2)Ticaret siciline ve odalar kaydolma

3)Ticaret unvanı secme ve kullanma

4)ücret ve faiz istem

5)Basiretli bir iş adamı gibi hareket etme

6)ticari defter tutma

7)Fatura verme

8)Ücret ve cezanın indirilmesini isteyememe

9)Ticari iş karinesi tabi olma

10)ticari örf ve adete tabi olma

 

 

 

 

16- Kesin delil- takdiri delil ayrımı, adi senet ne zaman kesin delil olur?

Kesin deliller: Yemin, senet, kesin hüküm

Takdiri deliller: Bilirkişi, keşif, tanık ve uzman görüşü

Adi senet aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılır

17- Anayasa mahkemesinin görevlerini sayınız

18- Savcıların hakimlerle aynı kürsüyü paylaşmasını avukatlar ve hukuki durum açısından değerlendirin.

19- Evlilik dışı çocuğun yasal miras payı hakkında bilgi veriniz.

Evlilik disi cocugun yasal miras hakkı soybagi kurulması ile olur.annenin doğum ile birlikte otomatik yasal mirascisi olan çocuk babanın mirasçısı olabilmesi için tanıma yada babalık davası ile soybagi kurulması gerekir

20-Mecelle

21-Elektronik Tebligat

Elektronik tebligat: Madde 7/a - (Ek : 11/1/2011-6099/2 md.) Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabilir. Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur.(1) Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde bu Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır. Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

22-Ceza yargılamasında yargıyı yavaşlatan düzenleme var mı varsa çözüm nedir

23-Adilmisiniz?

24-Hsyk nin gorevleri yargitayin danistayin kac uyesini atar meslege kabulde hsyk nin onemi var mi?

25- anayasada düzenlenen kamulaştırma maddesi 

Madde 46 – (Değişik:3/10/2001-4709/18 md) Devlet ve kamu tüzel kişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idarî irtifaklar kurmaya yetkilidir.


Kamulaştırma bedeli ile kesin hükme bağlanan artırım bedeli nakden ve peşin olarak ödenir. Ancak, tarım reformunun uygulanması, büyük enerji ve sulama projeleri ile iskân projelerinin gerçekleştirilmesi, yeni ormanların yetiştirilmesi, kıyıların korunması ve turizm amacıyla kamulaştırılan toprakların bedellerinin ödenme şekli kanunla gösterilir. Kanunun taksitle ödemeyi öngörebileceği bu hallerde, taksitlendirme süresi beş yılı aşamaz; bu takdirde taksitler eşit olarak ödenir. Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğrudan doğruya işleten küçük çiftçiye ait olanlarının bedeli, her halde peşin ödenir. İkinci fıkrada öngörülen taksitlendirmelerde ve herhangi bir sebeple ödenmemiş kamulaştırma bedellerinde kamu alacakları için öngörülen en yüksek faiz uygulanır.

26-Tck ön ödeme ve şartları

27-Hakim konuşan kanundur sözüne ilişkin yorum sorusu

28- juri sistemi hakkinda ne dusunuyorsunuz

29-Kusursuz sorumluluk halleri nedir? Kurtuluş beyyinesi hangisinde getirilebilir?


Üye olmadan da yorum yapabilirsiniz.
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Asli Müdahil ve Feri Müdahil Nedir?
Asli Müdahil ve Feri Müdahil Nedir?
Esaslı Hata Nedir?
Esaslı Hata Nedir?