Sağlık Hizmetlerinin SGK Tarafından Karşılanması

Günün Yargıtay Kararı... TRAFİK KAZASI NEDENİYLE SAĞLIK HİZMETİ BEDELİ • SGK TARAFINDAN KARŞILANMASI

Sağlık Hizmetlerinin SGK Tarafından Karşılanması
Sağlık Hizmetlerinin SGK Tarafından Karşılanması Admin
Bu içerik 2371 kez okundu.

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ 

TRAFİK KAZASI NEDENİYLE SAĞLIK HİZMETİ BEDELİ • SGK TARAFINDAN KARŞILANMASI

ÖZET: Sağlık hizmeti bedelinin SGK tarafından karşılanıp karşılanamayacağı araştırılarak karar verilmelidir. 

Taraflar arasında görülen davada  Üsküdar 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’(nce verilen 28/10/2009 tarih ve 2008/286-2009/153 sayılı kararın  Yargıtayca incelenmesi davalı sigorta vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Erhan Köse tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisinde dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü;  

 

Davacı vekili, davalıların maliki, sürücüsü ve trafik sigortacısı olduğu araç ile müvekkili şirkete can sağlığı sigortası poliçesi kapsamında sigortalı C.K.’ın sürücüsü olduğu aracın çarpışması sonucunda, sigortalının yaralandığını ve müvekkilince 11.230,65 YTL tedavi gideri ödediğini, sü- rücü hakkındaki ceza davasının derdest olduğunu, tespit edilecek kusur oranı nispetinde davalılara rücu hakkı doğduğunu ileri sürerek, şimdilik 11.230,65 YTL tedavi giterinin faiziyle davalılardan müteselsilen tahsilini talep ve dava etmiştir.

 

Davalılar M.E. vekili, davacının sigortalısının ceza davasında şikayetten vazgeçerek maddi ve manevi talebinin olmadığını belirtitiğini savunarak, davanın reddini istemiştir. Davalı H. (İ.) Sigorta A.Ş. vekili, poliçe limiti dahilinde sorumlu olduklarını savunarak, davanın reddini istemiştir. Diğer davalı, davaya yanıt vermemiştir. Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılama ve dosya kapsamına göre, davacı sigorta şirketinin sigortalısına 10.01.2005 tarihinde ödemede bulunduğu, bu tarihden itibaren halefiyet yoluyla ödediği miktarı sorumlularından isteyebileyeceği, ödeme ile birlikte sigortalının tasarruf hakkının kalkacağı gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüne, 8.4522,98 TL’nın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiştir.

 

Kararı, davalı H.Sigorta A.Ş. vekili temyiz etmiştir.

 

Dava, sağlık sigorta poliçesine dayalı olarak, davacının sigortalısına ödediği tedavi giderinin rücuen tahsili istemine ilişkin olup, karar tarihinden sonra temyiz aşamasında yürürlüğe giren 25.02.2011 tarih ve 6111 sayılı Yasa’nın 59. maddesi 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 98. maddesini başlığı ile birlikte değiştirmiş ve trafik kazasına bağlı olarak gerçekleşen tüm sağlık hizmet bedellerinin SGK tarafından karşılanacağını, trafik kazalarına sağlık teminatı sağlayan zorunlu sigortalarda; sigorta şirketlerince belirlenen primlerin ve Güvence Hesabınca tahsil edilen katkı paylarından belirli oranın Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılacağını, yine aynı Yasa’nın geçici 1.maddesi ile de bu kanunun yayınladığı tarihten önce meydana gelen trafik kazaları nedeniyle sunulan sağlık hizmet bedellerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağını düzenlemiştir.

 

Tüm bu açıklamalar ışığında, 6111 Sayılı Yasa’nın 59c ve geçici 1. maddesinin somut olaya uygulama olanağının olup olmadığının mahkemece değerlendirilmesi gerekmekte olup, yerel mahkeme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA karar vermek gerekmiştir.

 

SONUÇ

 

Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı sigorta vekilinin temyiz itirazının kabulü ile kararın BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz eden davalı sigortaya iadesine, 23.01.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar Künyesi : Y. 11. M.D. E. 2010/8668, K. 2012/578, T. 23.01.2012


Üye olmadan da yorum yapabilirsiniz.
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Asli Müdahil ve Feri Müdahil Nedir?
Asli Müdahil ve Feri Müdahil Nedir?
Esaslı Hata Nedir?
Esaslı Hata Nedir?