İŞ HUKUKUNDA İŞYERİ UYGULAMASI VE ÖNEMİ
Mehmet SOLAK

İŞ HUKUKUNDA İŞYERİ UYGULAMASI VE ÖNEMİ

Bu içerik 467 kez okundu.

 

I- KAVRAM VE TANIM

İş hayatında iş sözleşmelerinde veya talimatlarda yer almamasına rağmen işverenin kendi insiyatifiyle çalışanlarına bir takım pozitif edimlerde bulunduğunu sıkça rastlamaktayız. İşletmelerde işveren tarafından işçilerine ikramiye verilmesi, yakacak, yol ve yemek gibi sosyal yardımlar, doğum, ölüm, evlenme gibi hallerde parasal yardımda bulunulması, resmi tatil çalışmalarında iki kat yevmiye, işyerinde 10. yılını doldurana tam altın,  daha uzun yıllık ücretli izin süreleri verilmesi, üretilen ürünlerin personeline indirimli satılması vb daha gibi bir çok işçi lehine sürekli veya belirli aralıklarla uygulamalarda bulunulmaktadır.

Yukarıda bahsi edilen ve işverence uygulanan bu tür davranışlar doktrinde işyeri uygulaması olarak geçmektedir. Buna göre işyeri uygulaması; sürekli ve aynı koşullar altında herhangi bir sözleşmesel veya yasal yükümlülükten kaynaklanmayan işverence tek taraflı sağlanan ve süreç içinde sözleşme hükmü haline gelen, yazılı olmayan anlaşma olarak tanımlanabilir. Bir başka deyişle işyeri uygulamaları, kanunlar veya iş sözleşmesi ile düzenlenmemesine rağmen, işverenin kendi insiyatifiyle uyguladığı ve tekrarladığı olumlu fiili davranışlardır.

İşçi ve işverenler, iş ilişkilerinin kurallarını, yasalarla belirlenen emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak kaydıyla serbestçe belirleyebilirler. Genelde çalışma koşulları iş sözleşmeleri ile belirlenmesine rağmen bu sözleşmelerde yer verilmeyen birtakım hususların işyerinde somut uygulamalar biçiminde varlığını gösteren işyeri uygulamaları ile tamamlanması mümkün olacaktır. Bu anlamda işyeri uygulamaları, iş hukukunda iş sözleşmelerini tamamlayıcı kaynaklar arasında yer almaktadır.  

 

II- İŞYERİ UYGULAMASININ İŞYERİ ŞARTI (ÇALIŞMA KOŞULU) HALİNE GELMESİ 

İşyerinde, işverence tek taraflı gerçekleştirilen bir uygulama ne zaman iş sözleşmesi hükmü haline gelmiş kabul edilecektir? Bunun için bir takım koşullar gereklidir.

1- Genel Nitelikte Olması

İşyeri uygulamasının genelliği, tüm işçilerin veya belirli bir grup işçinin (aynı nitelikte veya aynı bölümde çalışanlar) her birinin ilgili uygulamadan yararlanması anlamına gelir. Bu özellik işyeri uygulamasına genel iş koşulları arasında yer verilmesini haklı gösterir. Diğer bir deyişle, işveren, uygulamayı bütün işçilere veya işçilerin belirli bir bölümüne yöneltmelidir. Ancak bu şekilde, işyeri uygulaması amacına ulaşabilecek; işyerinde genel ve yeknesak bir çalışma düzeni oluşturulabilecektir. Uygulamanın genel bir nitelik taşıması sebebiyle başlangıçta uygulamaya tabi işçi, o işyerinden ayrılsa bile onun yerine işe alınan işçiye de işveren tarafından aynı hakları uygulanmak zorundadır.

2- Devamlılık Koşulu

Bağlayıcı bir işyeri uygulamasından söz edebilmek için, bunun devamlı olması, belirli bir süre tekrarlanması gerekir. Bir fiilin kaç kez tekrarlanması halinde işyeri uygulaması niteliği kazanacağına dair yasal bir düzenleme bulunmasa da Yargıtay’ın bir uygulamanın işyeri uygulaması haline dönüşmesi için en az 3 yıl istikrarlı olarak yapılması gerektiği  yönünde kararı mevcuttur. (1) Fakat her somut olayın kendi özellikleri içinde değerlendirilmesi gerekmekte olup buradaki en önemli parametre işverenin beyanı ya da davranışının işçilerde haklı beklenti doğuracak nitelikte olup olmadığıdır. Bununla birlikte, tek bir davranış işyeri uygulaması yaratmaz. İşçilerin, işverenin davranışından böyle bir isteği olduğu sonucunu, dürüstlük ve iyi niyet  kurallarına uygun olarak çıkarmış bulunmaları yeterlidir. Böylece bu hususun talep edilebilir bir nitelik kazanacaktır.

 3-  Aynı Koşullarla Sağlanması

İşyeri uygulamasının meydana gelmesinde kural olarak edimin işverence aynı koşullarla sağlanması gerekir. İşverence aynı nedenlere bağlı olarak yıllar içinde devamlı bir ödeme yapılmışsa, bazı yıllar bu ödemenin tutarının farklı olması işyeri uygulamasın oluşmadığı anlamına gelmez. Önemli olan, aynı davranışın aynı nedenler karşısında tekrarlanmış olmasıdır. Ödeme, devamlı olarak her yıl aynı tutarda veya aynı hesap yöntemiyle yapılmışsa, örneğin ikramiye hep aynı miktarda verilmişse, bir süre sonra işyeri uygulamasının o miktar üzerinden oluştuğu sonucuna varılmalıdır. İşverenin izleyen yıl ikramiyeyi eksik ödemesi halinde, işçiler işyeri uygulaması olarak istikrar kazanan ikramiye miktarını isteyebilirler. Başka bir örnek olarak, belirli bir grup işçiye devamlı olarak yemek desteği verilmesi, bu destek zaman zaman belirli özel durumlara göre değişen miktarda olsa dahi işyeri uygulaması haline gelecektir.

Burada esas, aynı davranışın aynı nedenler karşısında tekrarlanmasıdır. Bu itibarla ikili bir ayrım yapılabilir: İşverence edimin miktarına ilişkin olarak bir kural ortaya çıkmışsa, işyeri uygulamasının bu kurala göre oluştuğu söylenebilir. Buna karşılık, işverenin işçilerine sağladığı devamlı nitelikteki edimler bakımından miktara ilişkin herhangi bir kural oluşmamışsa, miktarın hakkaniyet esaslarına göre belirlenmesi gerekecektir.

4-  Herhangi Bir Koşula Bağlı Tutulmamış Olması

Yapılan uygulamanın işverence herhangi bir koşula bağlı tutulmamış olması gerekir. Açmak gerekirse; eğer işveren her yıl belli bir dönemde işçilere ikramiye veriyorsa, bunu ‘devamsızlık yapmayan işçilere ikramiye vereceğim’ şeklinde bir koşula bağlayamaz. Şayet işveren belirli süre tek taraflı bir ödemede bulunmakla birlikte, bu uygulamadan vazgeçme hakkını saklı tutmuş ise, gelecek yıllarda bu ödemeyi yapmakla yükümlü sayılmaz. (2)

 

 III- İŞYERİ UYGULAMASI OLUŞTURMAYAN HALLER

İşyerinde, devamlı olarak yapılan uygulama, işverence koşula bağlı tutulması halinde işyeri uygulaması olarak dikkate alınmayacağı doktrinde ve bazı yargı kararlarında kabul edilmektedir. (3)

Devamlı bir uygulama niteliğini taşısa bile işveren tarafından bir hata sonucunda verilmiş olan bir hak (toplu iş sözleşmesinin yanlış uygulanması gibi) işyeri uygulamasının oluşmasına yol açmaz. Ancak bunun işverence ispat edilmesi gerekir.

Benzer şekilde, işverenin işçinin bazı davranışları karşısında gösterdiği hoşgörü olarak kabul edilebilecek nitelikteki bazı davranışlar da işyeri uygulaması olarak kabul edilemez.( Örneğin, işçinin işe geç gelmesine rağmen ücretinden kesinti yapılmaması)

 

 IV- EŞİT DAVRANMA ZORUNLULUĞU

Bilindiği gibi eşit davranma ilkesi, işyerinde çalışanlara eşit davranılması ve eşit değerdeki işlerde çalışan işçilere eşit çalışma koşullarının uygulanmasıdır.

İşyeri uygulamalarında olduğu gibi eşit davranma ilkesinde de davranışlar genel bir nitelik taşımakta; işyerindeki bütün işçilere veya işçilerin belirli bir bölümüne yönelmektedir. Fakat, ikisi arasında işverenin yükümlülüğünün niteliğine ilişkin bir fark bulunmaktadır. Şöyle ki; işverenin eşit davranma ilkesinden kaynaklanan yükümlülüğü bir grup için olan bağımlılığı anlatmakta, işyeri uygulamasından doğan yükümlülüğü ise zaman içinde ortaya çıkan bir bağımlılığı ifade etmektedir. Bir örnek verecek olursak: Bir işyerinde her yıl yılbaşında ikramiye veriliyor ve fakat bir kişi bu uygulamanın dışında bırakılıyorsa işçi, işyeri uygulamasına dayanarak bir talep hakkına sahip olacaktır. Eğer ikramiye 10. yıl şerefine ilk kez veriliyor ancak idari personeller kapsam dışı bırakılıyorlarsa bu takdirde işçinin talebi eşit davranma ilkesine dayanmak durumundadır.

 

V- UYGULAMALARIN TEK TARAFLI DEĞİŞTİRİLEMEMESİ / KALDIRILAMAMASI

İşverenin tek taraflı davranışıyla işçiler nezdinde talep hakkı doğuran bu uygulamalar, işverenin isteğiyle ortadan kaldırılamamaktadır. (4) Zira artık işyeri uygulaması bir çalışma koşuludur ve işyeri uygulamasının kaldırılması işçinin çalışma koşullarında esaslı değişiklik yapma anlamına gelmektedir. İşyerinde işçiler açısından olumlu bir uygulamanın değiştirilmesi veya kaldırılması isteniyorsa, İş Kanunu 22. maddesi uyarınca işçiye bildirilmesi ve 6 işgünü içinde işçinin yazılı onayının alınması gerekecektir.

İşçi değişiklik önerisini 6 işgünü içinde kabul etmezse, işveren, değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını yazılı olarak açıklamak, kıdem tazminatını vermek ve bildirim süresine uymak (ya da ihbar tazminatını ödemek) suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. Bu kapsamda örneğin her yıl verilen ikramiyelerin kaldırılmasının, iş sözleşmesi hükümleri veya çalışma şartlarında esaslı değişiklik yapılması anlamına geleceğinden bu durum İş Kanunu md 22 kapsamında değerlendirilmektedir.(5)

İşyeri uygulamasının işçinin rızası olmadan kaldırılması iş sözleşmesinin ihlali anlamını taşır ve bu durumda işçinin İş Kanunu md 24/II-f (çalışma şartlarının uygulanmaması) uyarınca, haklı nedenle sözleşmeyi fesih hakkı doğacaktır.

 Yargıtay’ın işyeri uygulamasının kaldırılması konusunda çelişkili kararları olsa da bu konu son yıllarda açıklığa kavuşmuştur. Örneğin, işyeri uygulamasının kaldırılmasının 2 yıl boyunca işçi tarafından itiraz görmemesi halinde bu durumun da işyeri uygulaması haline geldiğini ve iyi niyet kuralları çerçevesinde işçinin talep hakkının ortadan kalktığını kabul eden yargı kararı mevcutsa da (6), son güncel kararlara bakıldığında bu yaklaşımın terkedildiği görülmektedir. (7)

 

SONUÇ

Çalışanlar iş sözleşmelerinde yazılı olmasa bile mevzuat ve içtihatlar doğrultusunda işverenlerinden talep hakkı doğuran bu müesseselerden biri de işyeri uygulamalarıdır.

İşyerinde zaman içinde tekrarlanarak belirginleşen mutat davranışlar olarak tanımlayabileceğimiz işyeri uygulamaları, çalışma şartlarını belirlediğinden işverenler, uygulamaya karar verdikleri fiillerin tek taraflı olarak ortadan kaldırılamayacağının bilincinde olmalıdır. Aksi takdirde iyi niyetli yaptıkları jestler, geri dönüşü olmayacak sonuçlar doğurabilecektir. İşçinin rızası olmadan işyeri uygulanmasının kaldırılması halinde, işçinin haklı nedenle fesih ve kaldırılan işyeri uygulamasını talep etme hakkı olduğu göz ardı edilmemelidir.

 

Not; bu yazıda daha çok http://calismabarisi.com/is-ve-sosyal-guvenlik/is-hukuku/is-sozlesmesinin-gizli-hukmu-isyeri-uygulamasi/ adresindeki makalemizin genişletilmiş olarak halidir.

  1. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 05.02.2003 tarih, 2003/9-11 E, 2003/54 K. sayılı kararı
  2. Y. 9.Hukuk Dairesi, 09.10.2003 tarih ve 14185/16421 sayılı kararı.
  3. Y.9.H.D, 09.10.2003 tarih ve 14185/16421 sayılı kararı.
  4. Y. Hukuk Genel Kurulu’nun 27.2.2013 tarih, 2012/9-1166 E, 2013/279 K. sayılı kararı
  5. Y. 9. Hukuk Dairesi 22.03.2016 tarih, 2016/4030 E, 2016/6861 K. sayılı kararı
  6. Y. 9. Hukuk Dairesi 20.02.2003 tarih, 2002/14254 E., 2003/2020 K. sayılı kararı
  7. Y. HGK’nın 27.2.2013 tarih, 2012/9-1166 E, 2013/279 K. sayılı kararı

 

 

Üye olmadan da yorum yapabilirsiniz.
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Asli Müdahil ve Feri Müdahil Nedir?
Asli Müdahil ve Feri Müdahil Nedir?
Esaslı Hata Nedir?
Esaslı Hata Nedir?